Toxic Mental in Urine Test

     โลหะหนัก คือ โลหะหนักที่มีความหนาแน่นเกินกว่า 5 กรัม ตัวอย่างเช่น ปรอท ตะกั่ว สารหนูแคดเมียมโคบอลต์ เป็นต้น ความเป็นพิษของโลหะหนัก เกิดจากร่างกายได้รับสารโลหะหนัก ซึ่งสารโลหะหนักนั้นจะไปรบกวนการทำงานของเอ็นไซม์ของเซลล์และยึดกับเยื่อหุ้มเซลล์ทำให้การควบคุมการลำเลียงของสารต่างๆของเยื่อหุ้มเซลล์ผิดปกติไป

     ความเป็นพิษของโลหะหนักขึ้นอยู่กับรูปแบบทางเคมีของสารประกอบของโลหะหนักแต่ละชนิดและเส้นทางที่ร่างกายได้รับเข้าไป เช่น ทางระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร?ผิวหนัง เป็นต้นซึ่งสารพิษเหล่านี้เมื่อสะสมอยู่ในร่างกายจนถึงระดับหนึ่งก็จะแสดงอาการออกมาให้เห็น

ผลของความเป็นพิษของโลหะหนักต่อกลไกระดับเซลล์มี 5 แบบคือ
1.ทำให้เซลล์ตาย
2.เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานของเซลล์
3.เป็นตัวการทำให้เกิดมะเร็ง
4.เป็นตัวการทำให้เกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม
5.ทำความเสียหายต่อโครโมโซม ซึ่งเป็นปัจจัยทางพันธุกรรมโลหะหนักมีหลายชนิดแต่ชนิดที่ถูกกำหนดไว้ในมาตรฐานอาหารส่วนใหญ่จะมี 3ชนิด ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว และแคดเมียม